Havnereglement

Lover og havnereglement
Revidert 2000, 2012, 2015. 2018

Lover for Rød Båtforening

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Rød Båtforening.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlede båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

1) Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner
2) Virke for utbredelse av fritids-båtlivet som rekreasjon og kystkultur
3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern

4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

§ 3 Medlemskap

Enhver som ønsker å bli medlem må søke skriftlig til styret. For å bli medlem bør søkeren være bofast i Fredrikstad kommune, eller ha et naturlig nært forhold til Rød Båtforening. Dette kan fravikes, dersom det er ledige plasser i havna. Alle medlemmer har like rettigheter og plikter i foreningen. Ansiennitetsprinsippet gjelder ved fordeling av båtplasser.

§ 4​ ​Kontingenter, plassavgift og andre avgifter

Kontingent og plassavgift utstedes 1. feb. og skal være innbetalt innen 28. feb. Årsmøtet fastsetter kontingent, plassavgift og engangsavgift. Styret fastsetter andre avgifter. Er kontingenten og plassavgift ikke betalt innen fristen, påløper et straffegebyr. Medlemmer som ikke overholder betalingsfristen, kan etter ​en purring, strykes av medlemslisten.

Nye medlemmer innmeldt etter 1. november betaler kontingent først i det etterfølgende år.

§ 5 Styret

Foreningen ledes av et styre som består av 5 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem. Det velges 2 varamedlemmer til styret, 1. varamedlem har møteplikt med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett når styret er fulltallig. Styret har ansvar for å utarbeide budsjettforslag for foreningens drift/økonomi for årsmøtet. Styret må forholde seg til vedtatt budsjett. Nødvendige budsjettoverskridelser må holdes innen den totale budsjettrammen.

§ 6 Styrets gjøremål

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, ivaretar foreningens økonomi og alle løpende oppgaver, informerer foreningens medlemmer, sammenkaller til møter og engasjerer seg i oppgaver som er av betydning for foreningen og iverksetter årsmøtets vedtak.

Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og fører styreprotokoll for hvert møte.

Styret er beslutningsdyktig når enten leder eller nestleder samt minst 2 styremedlemmer er til stede. Ved likt antall stemmer har lederen, eventuelt nestleder i leders fravær, dobbeltstemme.

Lederen og ett styremedlem forplikter i fellesskap foreningen med sin underskrift overfor 3. part.

Styret har ansvar for å sette valgkomiteen i arbeid.

§ 7 Styret finner selv sin arbeidsform etter § 5, men følgende skal inngå:

1 Lederen har den daglige ledelse av foreningen, leder styrets møter og foreningens møter. Leder kan om nødvendig lede årsmøtet.
Lederen har ansvar for at valg, adresseforandringer o.l., blir meldt til aktuelle samarbeidspartnere.

2 Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær og er foreningens havneleder som i samråd med havnekomiteen er ansvarlig for tildeling av båtplasser, og medlemslister som oversendes kasserer innen 01.12.

3 Sekretæren fører protokoll over alle styremøter og forestår i samråd med lederen foreningens korrespondanse.

4 Kassereren fører foreningens regnskap og orienterer på første styremøte etter sommerferien, om den økonomiske situasjonen. Foreningens midler settes inn i bank.

5 Styremedlemmet er dugnadsleder og i samråd med dugnadskomiteen og havneleder, planlegge nødvendige dugnad. Dugnadsleder skal føre lister over utførte dugnadstimer.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Medlemmene innkalles med minst 4 ukers varsel ved avertissement eller skriftlig innkallelse.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Alle sakspapirer med styrets innstilling samt valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene ​en​ uke før årsmøtet.

§ 9 Det ordinære årsmøtet behandler:

Konstituering:
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av sakslisten
Valg av møteleder og referent
Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen sammen med møteleder.
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap i revidert stand
3. Styrets forslag til budsjett
4. Innkomne forslag
5. Valg på:

a. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. b. 2 varamedlemmer til styret.
c. Havnekomite.
d. Dugnadskomite.

e. Hus- og festkomite.
f. 2 revisorer med ett varamedlem.
g. Valgkomite på 3 medlemmer med ett varamedlem.

Leder velges for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
Nestleder og kasserer velges på samme årsmøte. Sekretær og styremedlem velges på neste årsmøte.

2 varamedlemmer velges for ett år av gangen.

Havnekomiteen består av 2 lag, det ene laget velges for 2 år det ene året, det andre laget velges for 2 år, året etter. Det velges 2 varamedlemmer for ett år av gangen.
Styrets nestleder er havnekomiteens leder, for 11 medlemmer.

Dugnadskomiteen består av 5 medlemmer, 2 velges for 2 år det ene året, de 2 andre velges for 2 år, året etter, ett varamedlem velges for ett år av gangen.
Styremedlemmet er leder for dugnadskomiteen.

Hus- og festkomite består av 4 medlemmer og de velger selv sin leder. Hvert år er 2 av medlemmene på valg.

Revisorutvalg består av 2 revisorer som velges for 2 år av gangen. Hvert år er den ene revisoren på valg. Det velges ett varamedlem. Valgkomiteen skal sørge for å ha en komplett innstilling av valgbare kandidater klar til årsmøtet. Medlemmer som får tildelt båtplass i havna, må forplikte seg til å stille til valg når valgkomiteen anmoder om det.

Alle valg skal foregå skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag. I tilfelle stemmelikhet under valgene, avgjøres valget ved loddtrekning.

Alle styremedlemmer og øvrige tillitsvalgte kan gjenvelges.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Vedtak gjøres med simpelt flertall når intet annet er bestemt i loven. Ved stemmelikhet anses forslaget for forkastet.

Referatet fra årsmøtet legges ut på foreningens klubbhus, senest 3 uker etter møtet.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når viktige saker skal behandles og/eller når minst 15 av foreningens medlemmer eller revisorer skriftlig forlanger det. Krav om ekstraordinært årsmøte fremsettes alltid overfor styret. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel med kunngjøring av hvilke saker som ønskes behandlet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Sakspapirer med styrets innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før det ekstraordinære årsmøtet.

§ 11 Eksklusjon

Dersom et medlem viser liten interesse for foreningens drift, som for eksempel gjentagende unnlatelser av å møte til tildelt vakt eller innkalt til dugnad, nekter å etterkomme pålegg gitt i loven og lignende, eller utviser adferd som er til skade for foreningen, kan styret ekskludere vedkommende fra foreningen etter at det først er gitt en skriftlig advarsel. Dette gjelder også styrets medlemmer. Eksklusjonen kan inankes for første årsmøte og avgjøres med simpelt flertall.

§ 12 Lovendringer

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten. Beslutning om endring av foreningens lover krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Alle regler i havnereglementet kan endres med simpelt flertall på årsmøtet. Alle plikter å holde seg à jour med vedtak om endringer. Styret er ansvarlig for revisjon av lov og havnereglement. Styret vurderer hensiktsmessig tiltak for å holde regelverket løpende à jour.

§ 13 Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

Havnereglement for Rød Båtforening

1 Foreningens eiendeler

Foreningens eiendeler skal behandles med omhu og forsiktighet, det være seg klubbhus med inventar, kran, traktor, vogner, bryggeanlegg, redskap og lignende.
Uansvarlig og uaktsom bruk vil komme under foreningens lov § 11. Brannslukkere, redningsutstyr mv. skal alltid være av godkjent type og i operativ stand.

2 Medlemskontingent mv

Ny-innmeldelse av tidligere medlemmer skjer på vanlig måte, under forutsetning av at tidligere gjeld til foreningen er betalt.
Øvrige krav, for eksempel gebyrer for ikke møtt til vakt, dugnad og lignende, skal behandles etter foreningens lov § 4.

3 Vakthold

Alle medlemmer med båtplass i havna er pliktig til å utføre vakthold i den utstrekning årsmøtene eller styret bestemmer. Styret gir nærmere retningslinjer for vaktholdet.
Medlem som uteblir fra vakthold, må betale en avgift som styret fastsetter.

4 Båtplasser

Medlemskap i Rød Båtforening er betingelse for å få båtplass. Ingen kan selge sin båt med tilhørende båtplass. Framleie av båtplass er ikke tillatt. Dog kan rett til båtplass gå i arv til ektefelle/reg. samboer og eller livsarvinger ​etter ………. innskudd og​ etter skriftlig søknad til havnekomiteen. Arvingens ansiennitet regnes fra den dato som han/hun melder seg inn som medlem. Alle båter ligger på medlemmets eget ansvar.

Medlem som ønsker å si opp sin båtplass, må melde dette til havneleder innen 15.februar. Ønsker medlemmet å beholde sin båtplass i to år framover, må han/hun betale plassavgift. I denne tiden er båtplassen klassifisert som midlertidig båtplass.

Det skal kun være en båtplass pr. medlemskap. Midlertidig dispensasjon kan gis etter søknad til havnekomiteen. Medlemmet skal gjøre seg innforstått med, at man kun disponerer en anvist plass fra havnekomiteen. Denne plassen kan av havnekomiteen rokeres.

5 Båtstørrelser

Største lengde på båten er 29 fot. Største bredde på båten er 3 meter. Havneleder skal kontrollere målene ved tvilstilfeller.

Havnekomiteen gis anledning til å fravike bestemmelsene om båtens største lengde og bredde. En forutsetning er at dette ikke medfører problemer for peler, brygger, nabobåter eller andre faktorer.

I de tilfeller det er uenighet i havnekomiteen i slike saker, kan et mindretall på minst to, anke avgjørelsen til båtforeningens styre. Ved bytte av båt, skal havneleder forhåndsvarsles.

Joller skal fortrinnsvis trekkes på land når de ikke benyttes. Ellers må joller plasseres slik at de ikke hindrer eller generer andre. Havneleder godkjenner alternative plasser. Bruk av skråplan for jolleutsetting er gratis.

6 Fortøyninger

Båteier er pliktig til å holde forsvarlige fortøyninger. Båten skal ha minst to gode fendere på hver side. Fortøyningene skal ha lodder/vekter slik at båten ligger rett på sin plass under alle værforhold. Havneleder skal godkjenne fortøyninger og fendring.

7 Forsikringer

Båteier skal minst ha ansvarsforsikring. Forsikringsselskapets navn skal oppgis til havneleder som fører kartotek. For skade eller havari som eventuelt påføres medlemmers båt, har foreningen intet ansvar. Foreningens objektive ansvar dekkes kun i den utstrekning og omfang den til enhver tid gjeldende forsikring dekker. Foreningen dekker kun egenandel.

8 Tildeling av båtplasser

Faste båtplasser tildeles en gang årlig etter havnekomiteens vedtak. Søkere som får fast plass, ​må betale et innskudd som refunderes når plassen overtas av ny leietaker.
Etter 15.februar skal oversikt over ledige båtplasser offentliggjøres ved oppslag i båthavna ​og på foreningens web-side ​slik at medlemmene kan søke innen 1. mars.

Det må søkes på nytt hvert år.

9 Midlertidige båtplasser

Havnekomiteen har disposisjonsrett over alle midlertidige båtplasser, og båtplasser som ikke benyttes i opplagstiden. Midlertidige plasser leies ut etter ansiennitet og skriftlig søknad. Medlemmer som har hatt midlertidig båtplass en sesong anses å tilfredsstille § 3 i Rød Båtforenings lov.

Midlertidig flytting av båtplasser internt i havna for vinterhalvåret, må avtales med den opprinnelige innehaver av båtplassen og havneleder innen 1. oktober hvert år.
De plassene som er ledige etter dette tidspunkt kan leies ut til ”ikke medlemmer” på vanlig måte.

Ved stor etterspørsel benyttes ansiennitetsprinsippet. Tidspunkt for fraflytting avtales med opprinnelig plasseier.

10 Vinterhalvåret

Havneleder vurderer isforhold og kan appellere til medlemmene med fast og midlertidig plass, om å hugge rundt pålene akter og på brygge, dog slik at dette arbeidet skjer på medlemmets eget ansvar. Når medlemmene utfører slikt arbeid, skal de være sikret og det skal være flere tilstede.
Dersom snøforhold presser båter i opplag, kan havneleder pålegge snømåking.

11 Elektrisk strøm

Medlemmer som ønsker elektrisk strøm, må melde dette til havneleder.
Om nødvendig utdeles strøm etter ansiennitet. Høyeste forbruk er 400w. Varmeovn, lys, ledninger og koblinger skal være godkjent N-merket kvalitet for utebruk. Bruk av ulovlig utstyr medfører brannfare og risiko for ulykker med elektrisk strøm. Havneleder skal godkjenne opplegget.

12 Plass på land

Medlemmer som ønsker plass i havnas opplagsplass, skal melde dette til havnekomiteen skriftlig og senest kl. 1800 dagen før opptaket, slik at havnekomiteen får oversikt over antallet. Medlemmer med faste plasser har fortrinnsrett. Dersom det oppstår plassproblem, skal ansiennitetsprinsippet benyttes på de resterende ledige plassene.

Båter i midlertidige båtplasser kan tas på land, men kun i siste felles opptak.
Medlemmer som ikke har båtplass i havna, men ønsker å ha båten stående på land, får plass om det er ledig.
Båter som eies av ikke medlemmer, kan plasseres på land, forutsatt plass og mot avgift som styret fastsetter. Avgiften inkluderer opptak og utsetting. ​Båter som kan benytte foreningens kran og traktor har fortrinnsrett. Leietakere med større båter må ordne selv med opptak og lagring. ​Det skal være minst 60 cm mellom hver båt. Båteier plikter å holde forsvarlige underlagsmateriale og støtter. Leca-blokker er ikke godkjent. Havneleder kan nekte å ta opp båter som ikke har underlagsmateriale i orden, med henvisning til den personlige sikkerheten for havnekomiteens medlemmer.

Havnekomiteen bestemmer når opptak og utsetting skal foregå.

13 Opprydding

Når oppussingen er over, skal alle rydde opp etter seg. Senest en uke etter at båten er satt på vannet, må opplagsplassen være ryddet, underlag og bukker være fjernet eller lagt på anvist plass. Det som eventuelt ligger igjen, vil havnekomiteen kjøre bort på eiers regning. Private vogner ansees som underlag og skal fjernes fra havneområdet.

14 Havnekomiteens gjøremål

Havnekomiteen er foreningens faste betjening av kran, traktor, vogner mv. og medlemmene skal ha opplæring i bruk av utstyret. Nødvendig krankurs mv. søkes gjennomført etter som nye medlemmer velges inn. Havnekomiteen fordeler også båtplasser hvert år. Som foreningens nestleder, har havneleder myndighet til praktisk gjennomføring av nødvendige tiltak.

Havneleder har ansvaret for brannsikkerheten og personsikkerheten.
Havneleder har gratis båtplass som kompensasjon. Det forutsettes utstrakt samarbeid med dugnadsleder.

15 Kran, traktor og vogner

Foreningens kran har en løftekapasitet på 5 tonn.
Kranen skal vedlikeholdes og sertifiseres etter myndighetenes krav. Kranen skal aldri tvangskjøres utenom sikkerhetsbrytere og skal kun betjenes av personer i havnekomiteen med godkjent kranførerkurs. Kranen kan utleies i ervervsmessig øyemed, mot en avgift som styret fastsetter.
Styret bestemmer hvem som kan leie krana. Løftestropper skal vurderes hvert år før sesongen, av godkjent firma som har service på krana.
Foreningens traktor og transportvogner skal kun benyttes innenfor foreningens område/opplagsplass. Utstyret skal kun benyttes av havnekomiteen. Jekker og øvrig utstyr i denne sammenheng, er havnekomiteens vedlikeholdsansvar.

16 Dugnadskomiteens gjøremål

Alle medlemmer er pliktig til å utføre dugnad i den utstrekning dugnadsleder eventuelt i samarbeide med havneleder, pålegger dette. Medlem som uteblir fra dugnad, må betale en avgift som styret fastsetter.

Pensjonister over 67 år og passive medlemmer kan fritas for dugnad.
Dugnadskomiteen skal lede medlemmene i dugnad og sørge for at foreningens eiendeler vedlikeholdes etter beste skjønn. Dugnadsleder innkaller og søker å fordele dugnaden så rettferdig som mulig.

Det forutsettes samarbeid med havneleder.

17 Hus- og festkomite

Klubbhuset administreres av foreningens hus- og festkomite. Uoverensstemmelser mv. tas opp med foreningens styre. Klubbhuset kan leies ut til folk og foreninger i nærmiljøet. Langsiktige avtaler prioriteres. Leiepris fastsettes av styret. Båtforeningens aktiviteter går normalt foran utleie.
Klubbhuset skal være forsvarlig ryddet og rengjort, senest kl.1200 dagen etter. På eget skjema, skal leietaker forplikte seg til å behandle foreningens utstyr og inventar forsiktig og forsvarlig. Leietaker skal også kunne betjene klubbhusets brannslukker.
Den pris som styret fastsetter, forutsetter at leietaker rydder opp og vasker gulv tilfredsstillende. Dersom leietaker ikke ønsker å rydde eller rengjøre, øker prisen med en avgift som fastsettes av styret. Komiteen bidrar på den sosiale siden, fester m.m.

18 Damegruppe

Foreningens damegruppe er en frittstående forsamling med møte- og talerett i alle foreningens åpne fora. Stemmerett oppnås bare etter foreningens lov § 3 og § 4.

Det forutsettes at damegruppa har et nært samarbeid med foreningens styre og/eller hus- og festkomiteen, i saker av felles karakter.